Onteigening

Wat is onteigening?
Onteigening houdt in dat eigendom, meestal onroerend goed, verplicht moet worden verkocht aan de overheid. Over de procedure van onteigening zijn binnen het Nederlands recht afspraken gemaakt. Grond kan alleen maar onteigend worden als het algemeen belang erbij gediend is. Alvorens tot onteigening overgegaan kan worden moet de gemeente kunnen aantonen dat zij eerst op minnelijke wijze heeft geprobeerd het stuk grond te verwerven.

Grond kan worden onteigend om verschillende redenen, echter meestal gaat het on infrastructurele werken als wegen, bruggen, spoorwegen en waterwegen voor ruimtelijke ontwikkelingen en volkshuisvesting.

Vaak wordt ter compensatie van het te verwerven stuk grond elders landbouwgrond aangekocht ter compensatie voor de natuur. Dan kan men in de situatie terecht komen van onteigening van landbouwgrond.

Onteigening is een ingewikkelde procedure die om een specialitische aanpak vraagt. Uitgangspunt hierbij is dat de schadeloosstelling minimaal zo groot is als de waarde van het bezit. Daarbij worden ook zaken als waardevermindering van het overige bezit en andere bijkomende kosten als verhuiskosten of inkomensschade meegenomen. De schadeloosstelling wordt altijd uitgedrukt in geld.

Kunt u onteigening tegenhouden?
Belangrijk is dan om te alle tijde en tijdig bezwaar te maken tegen het ter visie gelegde onteigeningsplan, in een later stadium kan dat niet meer. Als u zeker wilt weten dat uw rechten goed worden verdedigd, schakel dan zo vroeg mogelijk een deskundige in.